Leiden, 10-Sep-2013

aan: Beoogde bestuursleden

Hierbij een concept voor de doelstellingen, benevens wat nuttige informatie

1. Naam

Stichting Om en Om Leiden

2. Doel

2.1. De stichting stelt zich ten doel:

Het bevorderen van de ontwikkeling en realisatie van, en onderzoek naar, kunstzinnige uitingen en initiatieven in de ruimste zin en in het bijzonder kunstzinnige uitingen welke streven naar het stimuleren van maatschappelijke vooruitgang op het gebied van leefomgeving, communicatie, innovatie en ecologisch bewustzijn.

De stichting richt zich in haar doelstelling zowel op volwassenen als jongeren en streeft ernaar om, door actieve participatie van het publiek aan haar projecten, bij te dragen aan de dialoog tussen mensen van uiteenlopende achtergronden en daarmee het sociale bewustzijn en de individuele verantwoordelijkheid voor het creëren van een duurzame toekomst te bevorderen

2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken:

Door het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen, voorstellingen en andersoortige evenementen en het uitbrengen van publikaties in druk en overige media

Door het initiëren van ontmoetingen en samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, wetenschappers, denkers en politici

Door het beheer en exploitatie van roerende en onroerende goederen welke geheel of in grote mate ten dienste van de doelstellingen gebruikt worden.

Nadere informatie over stichtingen in het algemeen.

De stichting heeft statuten waarvan de belangrijkste artikelen omschrijven wat het doel ervan is, hoe dat bereikt wordt en hoe het bestuur functioneert. De meeste andere artikelen in de statuten zijn standaard bij een stichting zoals wij van plan zijn op te richten.

Het is in ons geval zinvol om ervoor te zorgen dat e.e.a. strookt met de regels die de belastingdienst aan culturele stichtingen stelt om in aanmerking te komen voor een satus als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of, in een later stadium als algemeen nut beogende instelling (ANBI) (zie hiervoor link belastingdienst) De notaris zal verzocht worden om te zorgen dat aan de criteria wordt voldaan.

Het is algemeen gebruikelijk om doelstellingen ruim (en vaag) te formuleren om veel inhoudelijke ruimte te hebben om dingen binnen de stichting te kunnen doen. Het bestuur bepaalt de daadwerkelijke invulling van de doelstelling.

Gebruikelijk is dat het bestuur "zichzelf" benoemd, dit houdt in dat zijzelf voor opvolging van de functies zorgen. De zittingstermijn wordt bij oprichting in de statuten bepaald.

Hier een link naar concept statuten:

>http://www.nieuwestichting.nl/stichting-oprichten/statuten/statuten-voorbeeld.html

Op de site van de KvK staat ook nog relevante info over stichtingen:

http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-stichting/

En natuurlijk heeft het Genootschap der Blauwe Enveloppen ook vanalles over dit onderwerp:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/stichtingen_en_verenigingen/stichtingen_en_verenigingen

De belangrijkste juridische punten van het bestuurslidmaatschap:

http://www.nieuwestichting.nl/stichting-oprichten/bestuur/juridisch.html

De voornaamste redenen om een stichting op te richten:


Rechtspersoon: de stichting beheert en organiseert de activiteiten, en wordt door het bestuur , of de door het bestuur aangewezen personen vertegenwoordigd (die daarmee dus niet zichzelf doch de doelstellingen en invulling daarvan door het bestuur vertegenwoordigen)


Als zodanig kan ze overeenkomsten aangaan en heeft ze toegang tot de belangrijkste subsidiebronnen.


In de toekomst zal het door medewerkers/vrijwilligers/sympatisanten opgebouwde geheel zelfstandig kunnen blijven fuctioneren en komt niet ten gunste van 1 of meer individuen.


Stichtingen met een cultureel doel kunnen gebruik maken van regelingen mbt belastingen, verzekeringen, schenkingen en regelingen voor vrijwilligers, stages en werkervaringsplaatsen.

Namens Kunstwerkplaats Ommenabij Leiden

L.P.Wouda Ceciel Smit

Artistiek leider. Coördinator

bijlage:

geen